Kod Panosu

Kopyala, Yapıştır, Hatırla, Kodla..

Tag Archives: certificate

Weblogic İçin SSL Sertifikası Oluşturma ve Admin Console Üzerinden Gerekli SSL Ayarlarını Yapma

Generating Identity of the Server
keytool -genkey -alias alias -keyalg RSA -keysize 1024 -dname “CN=localhost, OU=Customer Support, O=BEA Systems Inc, L=Denver, ST=Colorado, C=US” -keypass keypass -keystore identity.jks -storepass storepass

Self Signing the Certificate
keytool -selfcert -alias alias -dname “CN=localhost, OU=Customer Support, O=BEA Systems Inc, L=Denver, ST=Colorado, C=US” -keypass keypass -keystore identity.jks -storepass storepass

Exporting the Server certificate
keytool -export -alias alias -file cert.cer -keystore identity.jks -storepass storepass

Creating Trust Store
keytool -import -alias alias -file cert.cer -keystore trust.jks -storepass storepass -noprompt

Keystores:
-Identity-
Custom Identity Keystore:                    C:/oracle/Middleware/user_projects/domains/base_domain/lib/MyCertificates/identity.jks
Custom Identity Keystore Type:                JKS
Custom Identity Keystore Passphrase:        storepass
Confirm Custom Identity Keystore Passphrase:storepass
-Trust-
Custom Trust Keystore:                        C:/oracle/Middleware/user_projects/domains/base_domain/lib/MyCertificates/trust.jks
Custom Trust Keystore Type:                    JKS
Custom Trust Keystore Passphrase:            storepass
Confirm Custom Trust Keystore Passphrase:     storepass

SSL:
Identity and Trust Locations:                Keystores
-Identity-
Private Key Alias:                            alias
Private Key Passphrase:                        keypass
Confirm Private Key Passphrase:                keypass

Kaynak: http://weblogic-wonders.com/weblogic/2011/05/25/ssl-configuration-for-weblogic-server/

Reklamlar